16. júla 2024

PROJEKTY

Projekt „Aj dievčatá chcú hrať hokej“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej
len „MIRRI SR“) ako poskytovateľ dotácie podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore
regionálneho rozvoja“)
vyhlásil
„výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: 13036/2022/OSMRR

Cieľom výzvy je :

Podpora aktivít na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít.

Rozpočet projektu: 51 073 €

Informácie k zverejňovaniu na profile

Predmet zákazky: Dodanie hokejovej výstroje a pomôcok
Ver. obstarávateľ: ICE DREAM Občianske združenie Jarná 1163/1, 040 01 Košice – staré
mesto
Súťažné podklady a všetky dokumenty, ktoré je verejný obstarávateľ / obstarávateľ povinný
zverejňovať v profile podľa ZVO, sú uverejňované v systému JOSEPHINE v rámci (profile) príslušného
obstarávaní pod linkom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35165/summary

Predmet zákazky: Nákup ľadohodín
Ver. obstarávateľ: ICE DREAM Občianske združenie Jarná 1163/1, 040 01 Košice – staré
mesto
Súťažné podklady a všetky dokumenty, ktoré je verejný obstarávateľ / obstarávateľ povinný
zverejňovať v profile podľa ZVO, sú uverejňované v systému JOSEPHINE v rámci (profile) príslušného
obstarávaní pod linkom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35152/summary

Reklamní partneri:

mrzkan-web
skmedic-webokspoj-logo-small
bostech-logo-smallBeton-01

Mediálni partneri:

sportinak-logozenyvmeste-logo